14.10.2015.

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Muzej “Alija Izetbegović”

1. Direktor ….......................................................................... 1 (jedan) izvršilac

Mandat direktora traje četiri godine i može biti ponovo imenovan.

I UVJETI KONKURSA

1. Kandidat za direktora dužan je ispunjavati slijedeće opće uvjete:

 • da je kandidat stariji od 18 godina;
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (države ili entiteta) u period od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs;
 • da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora JU;
 • da nema privatni finansijski interes u JU u kojoj se kandiduje za direktora.

2. Osim općih uvjeta kandidat za direktora mora ispunjavati posebne uvjete:

 • VSS društvenog smjera;
 •  radno iskustvo od najmanje (tri) 3 godine na sličnim poslovima u muzejskoj, naučnoj ili kulturnoj sferi;
 • organizacione sposobnosti
 • domaće ili međunarodne izložbe,
 • domaći ili međunarodni skupovi,
 •  organiziranje radnih jedinica;
 • poznavanje jednog svjetskog jezika;
 • poznavanje rada na računaru.

II SADRŽAJ PRIJAVE

Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju):

 1. Prijavu,
 2. Kraću biografiju,
 3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 6. Uvjerenje o ispunjavanju uvjeta u pogledu radnog iskustva,
 7. Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (potvrda, uvjerenje ili certifikat),
 8. Dokaz o poznavanju rada na računaru (potvrda, uvjerenje ili certifikat),
 9. Izjavu da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou  u BiH (države ili entiteta) u period od tri godine oda dana prijavljivanja na Javni konkurs,
 10. Izjavu da nisu obuhvaćeni odredbama člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 11. Uvjerenje da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca i više (ne starije od tri mjeseca),
 12. Izjavu da nema privatni finansijski interes u JU u kojoj se kandiduje za direktora,
 13. Program rada za četverogodišnji mandat

Ljekarsko uvjerenje dostaviti JU po imenovanju direktora Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović”.

III DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJAVANJU USLOVA

Prijave sa traženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta iz javnog konkursa dostavljaju se lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu: JU Muzej “Alija Izetgeović, ulica Kapi – kula Ploča br.2, Kovači 71000 Sarajevo, sa naznakom “Prijava na javni konkurs za direktora JU Muzej “Alija Izetbegović” - ne otvaraj” u roku od 15 dana od dana posljednje objave konkursa.

IV KONKURSNI ROK

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnest) dana od dana posljednjeg objavljivanja u "Dnevnom listu"  i “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”. Javni konkurs objavit će se i na web stranici JU Muzej “Alija Izetbegović”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni putem pošte na adresu navedenu u prijavu u roku od 8 (osam) dana od  dana donošenja Odluke o imenovanju direktora JU Muzej “Alija Izetbegović”. Kandidati sa liste s užim izborom biće pozvani na intervju pred Komisijom za izbor direktora