21.01.2016.

Javni konkurs za popunu radnog mjesta u JU Muzej “Alija Izetbegović“

Na osnovu  člana 10. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Javne ustanove  Muzej “Alija Izetbegović” (broj: 40-02-18/15 od 23.07.2015.g.), Zaključka Vlade Kantona Sarajevo (broj: 02-05-33370-9/15 od 30.12.2015.g.) i Odluke o sadržaju i tekstu javnog konkursa (broj:  40- 02- 03/15 od 07.01.2016. g.) Upravni odbor Javne ustanove  Muzej “Alija Izetbegović”  raspisuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta u JU Muzej “Alija Izetbegović“

 

I - NAZIV RADNOG MJESTA

Istraživač - naučni radnik o liku i djelu Alije Izetbegovića - jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme

II - USLOVI KONKURSA

Kandidat je dužan ispunjavati opće i posebne uslove.

Opći uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban,
 • da nije osuđivan za krivično djelo.

 Posebni uslovi:

 •  VSS - VII stepen - prof. historije ili diplomirani historičar umjetnosti  bakalaureat/bachelor - historije sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova, ili magistar historije ili bakalaureat/bachelor - magistar historije sa ostvarenih 300 bodova, ili magistar društvenih nauka sa ostvarenih 300 studijskih bodova,  
 • radno iskustvo u struci od jedne (1) godine,
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika.

III - SADRŽAJ PRIJAVE

Kandidat je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Prijavu,
 2. Kraću biografiju,
 3. Uvjerenje o državljanstvu,
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
 6. Potvrda o radnom iskustvu u struci,
 7. Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (potvrda, uvjerenje ili certifikat).

Tražene dokumente je potrebno priložiti u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

Napomena: Izabrani kandidat će naknadno dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje nadležnog suda da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više ( ne starije od tri mjeseca).

IV - NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

Prijavu sa traženim dokumentima dostaviti  lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu: JU Muzej “Alija Izetbegeović“, ul. Ploča br.2 (Kapi – kula) , Sarajevo, sa naznakom:   

„Prijava na javni konkurs za popunu radnog mjesta istraživač - naučni radnik o liku i djelu Alije Izetbegovića u JU Muzej “Alija Izetbegović“ - ne otvaraj”.

V - KONKURSNI ROK

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama  „Dnevni list“. Javni konkurs će se objavit  i na web stranici JU Muzej “Alija Izetbegović”.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

VI - NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od  dana donošenja Odluke o izboru kandidata.

                                                                       

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA 

Faruk Emirhafizović